!

Fyll i det här fältet.

Hämtar...

MENY

SÖK

Brf Blommelundsvägen

Underhållsansvar

Som bostadsrättsinnehavare har du ansvar för det inre underhållet av din lägenhet. Underhållsansvaret är delvis reglerat i bostadsrättslagen men framförallt av föreningens stagdar
 

Bostadsrättshavarens rättigheter och skyldigheter

5§                 

Bostadsrättshavaren skall på egen bekostnad hålla lägenheten i gott skick och svara för lägenhetens samtliga funktioner. Bostadsrättshavaren svarar för det löpande och periodiska underhållet utom vad avser reparation av ledningar för avlopp, värme, gas, el, vatten och ventilation som föreningen försett lägenheten med och som betjänar fler än en lägenhet.

Bostadsrättshavarens ansvar för lägenhetens underhåll omfattar sålunda bland annat

-    egna installationer;

-    rummens väggar, tak och golv med underliggande fuktisolerande skikt;

-     inredning och utrustning i kök, badrum och övriga utrymmen tillhörande lägenheten;

-    ledningar och övriga installationer för avlopp, värme, gas, el, vatten och ventilation - till de delar dessa inte tjänar fler än en lägenhet och föreningen försett lägenheten med dem;

-    golvbrunnar; svagströmsanläggningar; målning av vattenfyllda radiatorer och ledningar som inte tjänar fler än en lägenhet och som föreningen försett lägenheten med; elledningar från lägenhetens undercentral och till elsystemet hörande utrustning inklusive undercentral; ventilationsanordningar; eldstäder med tillhörande rökgångar; dörrar; glas och bågar i fönster; dock ej målning av yttersidorna av dörrar och fönster;

-    till lägenheten hörande mark.

Bostadsrättshavaren har en vårdplikt för till lägenheten hörande balkong, terrass eller uteplats men svarar i övrigt endast för renhållning och snöskottning av balkong, terrass eller uteplats.

Bostadsrättslagen innehåller bestämmelser om begränsningar i bostadsrättshavarens ansvar för reparationer i anledning av vattenlednings- eller brandskada.

Om bostadsrättshavaren försummar sitt ansvar för lägenhetens skick i sådan utsträckning att annans säkerhet äventyras eller det finns risk för omfattande skador på annans egendom och inte efter uppmaning avhjälper bristen i lägenhetens skick så snart som möjligt, får föreningen avhjälpa bristen på bostadsrättshavarens bekostnad.

6 §

Föreningsstämma kan i samband med gemensam underhållsåtgärd besluta om reparation och byte av inredning och utrustning avseende de delar av lägenheten som medlemmen svarar för.

7 §                

Bostadsrättshavaren får företa förändringar i lägenheten. Förändring som innefattar ingrepp i bärande konstruktion, ändring av befintliga ledningar för avlopp, värme, gas eller vatten, eller annan väsentlig förändring av lägenheten får dock inte utföras utan styrelsens tillstånd. Som avsevärd förändring räknas alltid förändring som kräver bygganmälan eller bygglov. Det åligger bostads­rättshavaren att ansöka om bygglov eller att göra bygganmälan.

Ansökan om förändring i bostaden

Webbansvarig

Logga in

Glömt lösenordet?

Cookies

Sitemap

Webbversion